Reprezentacja prawna w sprawach o odzyskanie pieniędzy z polisolokaty

Około 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach również obecnie, wiele osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych), banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ponieważ posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, a brak gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – konsekwencje

Polisolokata – w znacznym skrócie i według najprostszej definicji – to połączenie lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłacanych środków jest niesymetryczny – znacznie większa ich część przeznaczona zostaje na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są w większości wypadków niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami jest obarczona wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Składki na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co miesiąc, 3 miesiące, pół roku lub rok. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, że w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient odbiera niewielki ułamek z funduszu, jaki dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, tym samym często posiadacze polisolokaty decydują się na jej likwidację przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków uzbieranych dotychczas na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.