Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Szukasz szczegółowych informacji o notach księgowych na 40 euro? Zajrzyj na flobo.io

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo prędzej czy później na ogół trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku wyniknięcia zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 (bądź więcej) euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, co więcej bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Należy jednak zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zepsuje budowanych nierzadko przez lata dobrych układów biznesowych. W końcu przyczyną poślizgu w przelaniu należności może być jednorazowe niedopatrzenie bądź przejściowe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego intencjonalne działanie. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Sprawdź gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

Kiedy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie ustawodawca zawarł w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN ustala się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin opłaty za faktury.

Wszystkich zainteresowanym rekomendujemy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego darmowo na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które posiada także wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]